Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Centrum Rozwoju Dziecka"

Nasza Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci.

Wystawiamy najważniejsze opinie honorowane przez placówki szkolne i przedszkolne, a dotyczące w szczególności:

  • obowiązku szkolnego - przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego, spełnienia obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza placówką szkolną lub przedszkolną
  • przebiegu nauki - dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości edukacyjnych, rozwojowych i psychofizycznych ucznia,indywidualizację nauczania na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia,zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
  • dostosowania egzaminu - dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego lub zawodowego.

Udzielamy refundacji na skorzystanie ze wspomagania wczesnego rozwoju dziecka.

Stosujemy sprawdzone metody rehabilitacji  dzieci metodami NDT Bobath, kinesiology taping, terapii metodą PNF czy masażu Shantala.

Posiadamy doświadczoną i zaangażowaną kadrę.