Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWR) to interdyscyplinarne podejście, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny. Kompleksowe intensywne wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od urodzenia (chwili wykrycia pierwszych niepokojących sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

Wspomaganie dziecka w jego rozwoju to organizowanie procesu uczenia się i czuwania nad jego przebiegiem. Polega on na organizowaniu kształcących sytuacji w postaci zabaw, zadań do wykonania i ćwiczeń, w których dziecko może gromadzić swoje doświadczenia wpływające na jego całościowy prawidłowy rozwój.

Podstawą do objęcia dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cele oraz korzyści Wczesnego Rozwoju Dziecka

Zasadniczym celem Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest:

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wśród korzyści Wczesnego Wspomagania Rozwoju należy wymienić:

Dla dziecka:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.

 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego stanu ruchowego.

 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.

 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.

 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.

 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

Dla rodziców:

 • Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.

 • Pomoc rodzicom w akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej.

 • Pomoc rodzicom w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

 • Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, jako "wystarczająco dobrych rodziców".

 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

 • Dostrzeganie mocnych stron dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).

Wskazania do otrzymania opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz podjęcie terapii:

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzono opóźnienie lub zaburzenie w rozwoju. Wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem wymienić należy:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,

 • niepełnosprawność intelektualną,

 • opóźnienie rozwoju mowy,

 • opóźnienie rozwoju ruchowego,

 • znaczne wady wzroku,

 • deficyty słuchu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka w Szczytnikach

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Centrum Rozwoju Dziecka w Szczytnikach jest refundowane dla dzieci posiadających opinię z wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Oznacza to, że zajęcia dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE.

Działania, jakie należy podjąć, aby móc skorzystać z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju, to:

 • Zgłoszenie się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej należącej do gminy, w której rodzina jest zameldowana

 • Wypełnienie wniosku o wydanie opinii

 • Zgłoszenie się z dzieckiem na badanie wielospecjalistyczne do poradni w ustalonym terminie,

 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach – zgłosić się do Centrum Rozwoju Dziecka w Szczytnikach w celu podpisania umowy oraz ustalenia terminów podjęcia zalecanych terapii na podstawie uzyskanej opinii o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Przed wydaniem opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy podjąć czynności zmierzające do uzyskania następującej dokumentacji:

 • zaświadczenie od lekarza o rodzaju niepełnosprawności,

 • opinia psychologa i wychowawcy przedszkolnego,

 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie istnieje),

 • inna dokumentacja, w tym opinie specjalistów, takich jak logopeda czy terapeuta integracji sensorycznej

Źródła:

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669