Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  prowadzą przede wszystkim do stopniowego niwelowania ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu czy szkole, dzięki doprowadzeniu ucznia do opanowania podstawowych umiejętności oraz wszechstronnego rozwoju.

Uczestnictwo w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych jest zalecane dzieciom i młodzieży, które z powodu braku pewnych umiejętności nie są w stanie prawidłowo się rozwijać, mają trudności w uczeniu się, np.: trudności w rozumieniu, mówieniu, pisaniu, dysgrafię, dysleksję, dysortografię, dyskalkulię.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne skupiają się najczęściej na: ćwiczeniu koncentracji uwagi, rozwijaniu spostrzegawczości, doskonaleniu percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej, rozwijaniu umiejętności matematycznych, czytania, pisania, rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych

Należy pamiętać, że program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb  i wieku dziecka. Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, ocenić umiejętności dziecka, ocenić jego motywację do uczenia się i rozpoznać mocne i słabe strony dziecka.

Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Specjalne uprawnienia pedagoga reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej , z dnia 1 sierpnia 2017 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669