Wystawiamy następujące opinie dla placówek oświatowych

Obowiązek szkolny

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość do podjęcia nauki w szkole
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza placówką szkolną lub przedszkolną

Przebieg nauki

 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości edukacyjnych, rozwojowych i psychofizycznych ucznia - dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi np. obniżone możliwości intelektualne, dysleksja, ADHD
 • indywidualizację nauczania na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla uczniów wymagających wsparcia pedagogicznego, logopedycznego lub psychologicznego ze strony szkoły

Dostosowanie egzaminu

 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja)
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja)
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja)
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669